Nuostatai


Atsisiųsti nuostatus 

                                                                                          PATVIRTINTA:

                                                                                          Plungės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                           2015 m. gruodžio 3 d sprendimu T1-317

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS NUOSTATAI

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

2. Tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus.

3.  Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba), kuri:

3.1. steigia, reorganizuoja ir likviduoja Tarnybą;

3.2. tvirtina bendrą Tarnybos asignavimų sumą;

3.3. tvirtina, keičia ir papildo Tarnybos nuostatus:

3.4. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių skaičių, nustato jų dislokacijos vietas

3.5.atsižvelgiant į turto likutinę vertę priima sprendimus dėl Tarnybos pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti savivaldybės turto nurašymo ar realizavimo, gautų pajamų panaudojimo.

4. Tarnyba yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas viešasis juridinis asmuo, turintis savo balansą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose bankuose, antspaudą.

5. Įstaigos buveinė: Telšių g. 3, Plungės m., Plungės r. sav.

6. Tarnyba sudaro administracija ir šešios ugniagesių komandos:

6.1. Alsėdžių ugniagesių komanda, Platelių  g. 9b, LT-90472, Alsėdžiai, Plungės r.;

6.2. Kulių ugniagesių komanda, Gaisrininkų g. 1, LT-90372, Kuliai, Plungės r.;

6.3. Platelių ugniagesių komanda, Žemaitės g. 5 LT-90420, Plateliai, Plungės r.;

6.4. Šateikių ugniagesių komanda, Dvaro g. 8, Šateikių k.,LT-90401, Šateikiai, Plungės r.;

6.5. Žem. Kalvarijos ugniagesių komanda, Vienuolyno 5a, LT-90443, Žem. Kalvarija, Plungės r.;

6.6. Žlibinų ugniagesių komanda, Žemaitės g. 10., LT-90261, Žlibinai, Plungės r

II SKYRIUS

VEIKLOS POBŪDIS IR TIKSLAI

7. Tarnyba veiklos tikslai yra išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

8. Tarnybos veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

- priešgaisrinių tarnybų veikla 84.25;

- kitas, niekur nepriskirtas, švietimas 85.59.

9. Tarnyba – tai nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, kurios uždaviniai yra:

9.1. gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro metu;

9.2. vykdyti pirminius gelbėjimo darbus, kilus avarijoms, katastrofoms bei stichinėms nelaimėms;

9.3. teikti kitą neatidėliotiną pagalbą ekstremalių įvykių ir situacijų atvejais;

10. Įgyvendindama šiuos uždavinius Tarnyba atlieka šias funkcijas:

10.1. organizuoja gaisrų gesinimą, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą;

10.2. atsako už Tarnybos padalinių kovinę parengtį, pavestų funkcijų vykdymą;

10.3. organizuoja Tarnybos darbuotojų bei savanorių ugniagesių mokymą bei kvalifikacijos kėlimą;

10.4. kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių būklę bei privažiavimą prie jų, teikia nurodymus vandens telkinių savininkams nustatytiems trūkumams pašalinti;

10.5. organizuoja ir vykdo agitacines – informacines priemones priešgaisrine tematika, informuoja visuomenę apie gaisrų priežastis ir padarinius, teikia konsultacijas;

10.6 bendradarbiauja su Savivaldybės administracija, Telšių apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariatu, dujų, elektros, vandens tiekimo tarnybomis gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus;

10.7. atlieka patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų remontą bei eksploatuoja juos ekonomiškai, panaudodama tam skirtas lėšas;

10.8 rūpinasi gaisrinės ir specialiosios technikos bei įrangos įsigijimu, eksploatacija, remontu, užtikrina pavaldžių padalinių ūkinę ir finansinę veiklą;

10.9. atlieka savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas;

10.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Plungės rajono savivaldybės sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Tarnyba įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

11.1. sudaryti komisijas, darbo grupes, pasitelkti kitų institucijų, įstaigų organizacijų atstovus ir specialistus. Rengti dokumentus projektams, sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

11,2. dalyvauti pagal kompetenciją kitų institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

11.3. gauti iš kitų institucijų, įstaigų, organizacijų informaciją įstaigos kompetencijos klausimais;

11.4. organizuoti seminarus ir konferencijas, dalyvauti renginiuose, rūpintis Tarnybos personalo tobulinimusi;

11.4. gauti iš kitų institucijų, įstaigų, organizacijų informaciją įstaigos kompetencijos klausimais;

11.5. sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus ir juos vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėti juridinių, fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal kompetenciją spręsti   keliamus klausimus.

11.6. pasitelkti savanorius gaisrų gesinimui;

11.7. nustatyti savanoriškos veiklos atlikimo tikslus ir tvarką;

11.8. kompensuoti savanoriams su savanoriška veikla susijusiais išlaidas;

11.9. reikalauti, kad savanoris dalyvautų pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose.

11.10. Savanoris turi teisę:

11.10.1. būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

11.10.2. gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą;

11.10.3. nutraukti savanorišką veiklą.

12. Tarnybos pareigos:

12.1. vykdyti nustatytas gaisrų gesinimo ir pirminių gelbėjimo darbų funkcijas;

12.2. naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas nuostatuose nurodytai veiklai;

12.3. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti savo darbuotojų mokymą, žinių patikrinimą;

12.4. informuoti savanorį apie savarankiškos veiklos pobūdį, jos eigą, esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

12.5. suteikti savanoriui savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, rengti mokymus, teikti konsultacinę ir techninę pagalbą ir aprūpinti jį reikalingomis priemonėmis;

12.6.organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais.

12.7. Savanorio pareigos:

12.7.1. laikytis su savanoriškos veiklos organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos;

12.7.2. dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose;

12.7.3. sąžiningai atlikti savanorišką veiklą.

IV SKYRIUS

TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Tarnybai vadovauja viršininkas, kurį skiria ir atleidžia meras įstatymų nustatyta tvarka.

14. Tarnyba dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos viršininko įsakymais ir patvirtintomis veiklos tvarkomis.

15. Tarnybos viršininko pareigos:

15.1. atsako už Tarnybos padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;

15.2. pagal savo kompetenciją sudaro su padalinių darbuotojais darbo sutartis, o su savanoriais ugniagesiais savanoriškos veiklos sutartis, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia įstatymu nustatyta tvarka;

15.3. tvirtina Tarnybos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybės skaičiaus;

15.4. teisės aktų nustatyta tvarka skatina ir skiria nuobaudas tarnybos darbuotojams;

15.5. vadovaudamasis biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų atlyginimus ir darbo apmokėjimo sąlygas reglamentuojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, neviršydamas rajono savivaldybės tarybos patvirtinto mokos fondo, pagal kompetenciją nustato tarnybos darbuotojams pareiginius atlyginimus ir jų priedus;

15.6. analizuoja ugniagesių komandų veiklą, numato priemones jai tobulinti;

15.7. organizuoja ir atsako už tarnybinės veiklos kovinę parengtį ugniagesių komandose;

15.8. vykdo kitus jam suteiktus įgaliojimus.

16. Nesant viršininko tarnybos darbą organizuoja mero potvarkiu paskirtas tarnybos darbuotojas.

17. Tarnybos viršininkas atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, dokumentų saugojimą.

18. Kitų Tarnybos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė apibrėžtos pareigybės aprašymuose, o teisės ir pareigos – tarnybos darbo tvarkos taisyklėse.

19. Tarnybos darbuotojai, be Tarnybos darbo tvarkos taisyklių, tarnyboje vadovaujasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų valdžios institucijų įsakymais, nurodymais, nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų pasirengimą ir ekstremalių įvykių padarinių likvidavimo darbus bei jų atlikimo eigą.

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

20. Tarnyboje dirbančių darbuotojų priėmimo į pareigas, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai, o savanoriams  savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

VI SKYRIUS

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

21. Tarnyba turtą, kuri ji valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise, Sudaro ilgalaikis, trumpalaikis turtas bei atsargos, įgytos iš savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų.

22. Tarnybos turtas negali būti parduotas, kitaip perleistas, įkeistas. Juo negalima laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolės vykdymo.

23. Netinkamas naudoti turtas nurašomas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įsatatymo nustatyta tvarka.

24. Tarnybos lėšų šaltiniai:

24.1. valstybės biudžeto lėšos;

24.2.savivaldybės biudžeto lėšos;

24.3. lėšos, gaunamos kaip parama, dovana;

24.4. pajamos gautos už teikiamas paslaugas;

24.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

25. Tarnybos biudžetinės ir nebiudžetinės lėšos gali būti naudojamos tik šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

26. Tarnybos buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma teisės aktuose nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS KONTROLĖ

27. Tarnybos veiklos kontrolę atlieka savininkas ir kitos institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Tarnybos finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Tarnybos viršininkas privalo pateikti savininkui, valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su įstaigos veikla susijusius dokumentus.

VIII SKYRIUS

REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

30. Tarnybą reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Tarnybos vieši pranešimai interneto svetainėje hppt://prspat.istaiga.lt

32. Šiuos nuostatus keičia Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.

Puslapis "Nuostatai" atnaujintas 2016-10-20