Veikla


Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba - tai nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, kurios uždaviniai yra:

 • gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro metu;
 • vykdyti pirminius gelbėjimo darbus, kilus avarijoms, katastrofoms bei stichinėms nelaimėms;
 • teikti kitą neatidėliotiną pagalbą ekstremalių įvykių ir situacijų atvejais.

 

Įgyvendindama šiuos uždavinius Tarnyba atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja gaisrų gesinimą, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą;
 • vadovauja pavaldžių priešgaisrinių padalinių veiklai, atsako už jų kovinę parengtį, pavestų funkcijų vykdymą;
 • organizuoja tarnybos darbuotojų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą;
 • pagal atskirus planus rengia priešgaisrines taktines pratybas;
 • kontroliuoja priešgaisrinius vandens šaltinius bei privažiavimų prie jų, teikia privalomus nurodymus nustatytiems trūkumams pašalinti;
 • organizuoja ir vykdo agitacines – informacines priemones priešgaisrine tematika, informuoja visuomenę apie gaisrų priežastis ir padarinius, teikia konsultacijas;
 • bendradarbiauja su rajono savivaldybės administracija, policijos, dujų, elektros, vandens tiekimo tarnybomis gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus;
 • atlieka patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų remontą bei eksploatuoja juos ekonomiškai, panaudodama tam skirtas lėšas;
 • rūpinasi gaisrinės ir specialios technikos bei įrangos įsigijimu, eksploatacija, remontu, užtikrina pavaldžių padalinių ūkinę ir finansinę veiklą;
 • atlieka savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymais priskirtas funkcijas.
Puslapis "Veikla" atnaujintas 2016-10-20